Orthoptera : Tettigoniidae : Tylopsis lilifolia

Orthoptera of Cyprus
Family Name : Tettigoniidae
Scientific Name : Tylopsis lilifolia 
English Name : Lily Bush-cricket

Proodromos - August