Orthoptera : Tettigoniidae : Tettigonia viridissima

Orthoptera of Cyprus
Scientific Name :Tettigonia viridissima
Family Name : Tettigoniidae