Orthoptera : Acrididae : Tropidopola graeca

Orthoptera of Cyprus
Scientific Name : Tropidopola graeca
Family Name : Acrididae