Hemiptera of Cyprus : Reduviidae Family

Hemiptera of Cyprus : Reduviidae Family

Coranus griseus Reduviidae
Ectomocoris chiragra Reduviidae
Ectomocoris ululans Reduviidae
Nagusta goedelii Reduviidae
Nagusta simonis Reduviidae
Oncocephalus brachymerus Reduviidae
Oncocephalus obsoletus Reduviidae
Oncocephalus squalidus Reduviidae
Pasira basiptera Reduviidae
Peirates hybridus Reduviidae
Peirates strepitans Reduviidae
Peirates stridulus Reduviidae
Ploiaria chilensis Reduviidae
Ploiaria culiciformis Reduviidae
Ploiaria disponsi Reduviidae
Ploiaria gutturalis Reduviidae
Reduvius jakovleffi Reduviidae
Reduvius pallipes Reduviidae
Reduvius personatus Reduviidae
Rhynocoris bipustulatus Reduviidae
Rhynocoris iracundus Reduviidae
Rhynocoris punctiventris Reduviidae
Sphedanolestes lividigaster Reduviidae
Sphedanolestes pulchellus Reduviidae