Orthoptera : Tettigoniidae : Phaneroptera nana

Scientific Name : Phaneroptera nana
Common Name : Mediterranean katydid
Family: Tettigoniidae

Episkopi - July