Moth of Cyprus : Zygaenidae Family

Moth of Cyprus : Zygaenidae Family

Jordanita anatolica Zygaenidae
Jordanita graeca Zygaenidae
Theresimima ampellophaga Zygaenidae