Flora : Anacardiaceae : Pistacia lentiscus

Flora of Cyprus
Scientific Name : Pistacia lentiscus
Family Name : Anacardiaceae
Altitudinal range 0–750 m
Common Greek Name  : Σσινιά (shinia)

December - Episkopi