Orthoptera : Acrididae : Chorthippus bornhalmi

Orthoptera of Cyprus
Scientific Name : Chorthippus bornhalmi
Family Name : Acrididae