Flora : Thymelaeaceae : Thymelaea hirsuta

Flora of Cyprus
Family Name : Thymelaeaceae
Latin Name : Thymelaea hirsuta
Altitudinal range 0–25 m
Colour : Yellow

Akrotiri - January