Butterfly : Pontia edusa ( Eastern Bath White - Πρασινωπή πιερίδα )

Pontia edusa ( Eastern Bath White -  Πρασινωπή πιερίδα )

Family: Pieridae
Latin Name : Pontia edusa
English Name : Eastern Bath White 
Greek Name : Πρασινωπή πιερίδα
Size: 35-48 mm
Altitude: 0-2000 m

Fassouri - October