Moth : Gelechiidae : Phthorimaea operculella

Gelechiidae  : Gelechiinae : Phthorimaea operculella
Size : 16-18 mm

Akrotiti Limassol - July