Moth : Metasia rosealis

Latin Name    
English Name
Family
Subfamily
Metasia rosealis

Crambidae
   Spilomelinae

Synonyme : Metasia rubricalis,Metasia cypriusalis